"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2024-04-02
Podsumowanie zrealizowanych projektów w Gminie Tłuszcz
Kategoria: aktualnosci, leader
Podczas realizowania PROW 2014 – 2020 w ramach działania 19 LEADER przedsięwzięć 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura oraz 2.2.1. Dziedzictwo lokalne, Żywnościowe i Kulinarne w Gminie Tłuszcz udało się zrealizować m. in. następujące inwestycje:

1.    Operacja pn.: „ORGANIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I REKREACJI MIESZKAŃCÓW TŁUSZCZA"

Kwota wsparcia: 190.890,00 zł
Koszt całkowity inwestycji: 475.712,87 zł

Opis:
Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu miejskiego w rejonie ulic Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu.
Zakres robót obejmował:
1. Rozbiórkę istniejących nawierzchni, w tym usunięcie nieczynnych słupów energetycznych.
2. Utwardzenie powierzchni gruntu płytami typu ECO.
3. Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej bez faz.
4. Wykonanie utwardzenia z nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej.
5. Nasadzenia drzew ozdobnych parkowych.
6. Nasadzenia niskopienne.
7. Montaż słupów oświetleniowych solarnych zasilanych światłem naturalnym.

2.    Operacja pn.: „MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. PRZYZAKŁADOWEJ W TŁUSZCZU"

Kwota wsparcia: 107.251,00 zł
Koszt całkowity inwestycji: 211.173,87 zł

Opis:
Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego placu zabaw przy ul. Przyzakładowej w Tłuszczu.
Zakres robót obejmował:
1. Roboty przygotowawcze
    • Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego
    • Mechaniczne ścinanie drobnych zadrzewień oraz konarów drzew
    • Wykonanie nasypu
    • Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem na terenie inwestycji
    • Ławki parkowe - demontaż i utylizacja
2. Wykonanie nawierzchni
    • Podbudowa z kruszyw łamanych
    • Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
    • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
    • Wykonanie warstwy urodzajnej humusu średniej grubości ok.20 cm wraz z obsianiem trawą
3. Roboty wykończeniowe
    • Doziarnienie istniejącej nawierzchni placu zabaw piaskiem 0/2 wraz z rozplantowaniem
    • Nasadzenia drzew średniej wysokości ok. 1,5 m
    • Dostawa i montaż nowego zestawu metalowego o wymiarach ok. 3,0m x 4.0m
    • Dostawa i montaż ławek parkowych
    • Dostawa i montaż ławki parkowej solarnej z możliwością ładowania
    • Dostawa i montaż koszy ulicznych betonowych
    • Montaż latarni solarnych ulicznych

Całkowity koszt inwestycji w Gminie Tłuszcz zrealizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 z działania LEADER 19 wyniósł: 686 886,74 zł
Kwota wsparcia z Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" wyniosła: 298 141,00 zł
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl