"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-08-30
Walne Zebranie Członków
Kategoria: aktualnosci

 

WalneZebranie Członków

StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„„Równiny Wołomińskiej” działając na podstawie § 11 ust. 1 i 4 Statutu oraz art. 10 ust. 1a-1e ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. (I termin 15.00, II termin godz. 15.30).

 

Forma posiedzenia

 

Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji ZOOM Meeting w formie transmisji on-line. Podczas posiedzenia zapewniona zostanie transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

Proponowany porządek obrad

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1)     Otwarcie zebrania.

2)     Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

3)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków

4)     Przyjęcie porządku obrad

5)     Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

6)     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za2020 rok wraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok

7)     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 rok

b)  przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2020

c)   udzielania absolutorium Zarządowi za 2020 rok

d)  dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej

8)     Wolne głosy i wnioski

9)     Zakończenie zabrania.

 

Udział i weryfikacja tożsamości członków

 

Najpóźniej trzy dni przed Zebraniem każdy członek otrzyma drogą mailową: link, za pomocą którego będzie mógł zalogować się do systemu telekonferencyjnego na platformie Zoom. Zgodnie z § 11 ust. 1 i 4Statutu zastrzega się, że w czasie obrad Walnego Zebrania, członka LGD nie może reprezentować pełnomocnik, lecz musi on w nim uczestniczyć osobiście. W dniu Walnego, po zalogowaniu do systemu telekonferencyjnego członek zostanie umieszczony w wirtualnej „Poczekalni” (Waiting room) do czasu zweryfikowania jego/jej tożsamości przez osobę wyznaczoną przez Zarząd na podstawie danych z listy członków, wypełnionego formularza (o podane wcześniej dane). Po pozytywnej weryfikacji tożsamości członek zostanie przeniesiony z Poczekalni do wirtualnego pokoju konferencyjnego, w którym będzie odbywać się Walne Zebranie Członków.

 

Zasady wykonywania prawa głosu

 

Każdy uprawniony do uczestnictwa będzie miał możliwość zaznaczyć chęć zabrania głosu, używając narzędzia do telekonferencji(platforma Zoom). Głosu będzie udzielał (i odbierał) członek prezydium Walnego Zebrania lub osoba wskazana przez prezydium. Osoba niebędąca członkiem prezydium będzie zobowiązana do dokonywania czynności technicznych ściśle według poleceń Przewodniczącego Zebrania. Wiadomości na czacie Zoom nie będą uważane za wykonywanie prawa głosu, chyba że Przewodniczący Zebrania lub Walne Zebranie postanowi inaczej.

 

Głosowania

Głosowania są jawne i będą odbywały się przez udzielenie odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zebrania na projektem uchwały oddając swój głos „za” -TAK, głos „przeciw” - NIE, głos „wstrzymujący się” –WSTRZYMUJE SIĘ. Każdy członek może wykonać prawo głosu przed posiedzeniem,wysyłając na adres biuro@lgdrw.plwiadomość z dokładnym określeniem, jaki głos oddaje. Po zakończeniu głosowania i zliczeniu głosów Przewodniczący lub Sekretarz Zebrania podaje do protokołu jego wynik.

 

 

 

Inne kwestie techniczne

 

Posiedzenie będzie nagrywane. Nagranie będzie przechowywane w formie cyfrowej w biurze stowarzyszenia i nie będzie przekazywane osobom trzecim, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa.

Bilans_2020_LGD_DODATKOWA
eSPR_1251520625_2020_71123502481837202
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGDRW
Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok
Uchwała WZC w sprawie dodatkowej jednorazowej składki członkowskiej
uchwała WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
uchwała WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej i sprawozdania finansowego
uchwała WZC w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za 2020 rok
zaproszenie na WZC LGD Równiny Wołomińskiej (2)
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl