"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-01-21
Walne Zgromadzenie członków LGD RW
Kategoria: aktualnosci, leader

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej działając na podstawie  § 11 ust. 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (I termin 9.00, II termin godz. 9.30) w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy członkowie otrzymają specjalnie wygenerowany link do pokoju na platformie ZOOM gdzie odbywać się będzie Walne Zabranie Członków.

 

Posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbywają z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji. Posiedzenie odbędzie się w formie transmisji on-line z wykorzystaniem programu/aplikacji ZOOM Meeting. 

 

Informujemy, że zgodne ze statutem zastrzega się, że w czasie obrad Walnego Zebrania, członka LGD nie może reprezentować pełnomocnik, lecz musi on w nim uczestniczyć osobiście.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

3.      Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków

4.      Przyjęcie porządku obrad

5.     Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Równiny Wołomińskiej na lata 2014-2020

6.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR celem dostosowania do Wytycznych 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

7.      Podjęcie uchwały w spawie członkostwa w stowarzyszeniu Gminy Zielonka

8.      Wolne głosy i wnioski

9.      Zakończenie zebrania.

 

 

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl