"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-02-20
ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ
Kategoria: aktualnosci, leader

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGIIROZWOJU LGD RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ

 

Serdeczniezapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu aktualizacjiLokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacjeprzeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na„Formularzu uwag do projektu aktualizacji LSR”. Konsultacje zostanąprzeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej LGD. Wypełniony formularzuwag prosimy przesłać do 27 lutego 2020roku na adres skrzynki pocztowej: biuro@lgdrw.pl

Dodatkowe informacje udzielane są podnumerem telefonu do biura LGD +48 (29) 649 18 31 lub kom.: +48662 329 278.

Zaproponowane zmiany wynikają zobowiązki wprowadzenia do LSR aktualnych nazw wskaźników i nowych wskaźnikówmonitorowania określonych w Wytycznej MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringui ewaluacji. Kolejnym obszarem aktualizacji LSR jest dostosowanie wartościdocelowych wskaźników istniejących do realnych możliwości ich realizacji dokońca 2021 roku (osiągniecie II kamienia milowego). Zwiększyliśmy środki naprojekty współpracy z 2% do 5% środków przewidzianych na projekty konkursowe.

Niestety zmiana strategii musiałarównież objąć redukcję środków przeznaczonych na wdrożenie LSR w wysokości 10%budżetu na działania konkursowe. Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jestaktualizacja Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSRwynikających z niezrealizowania zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 umowyramowej czyli niewykonania tzw. I Kamienia Milowego, który powinien byćwykonany do 31.12.2018 r. W związkuz tym kwota przewidziana na realizację LSR została obniżona aż o 1,3 mln zł.

Zmiany dotyczą także dostosowaniawskaźników do zawartych umów z Beneficjentami w ramach pierwszego kamieniamilowego 2016-2018. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności redukcji środkówdla tych przedsięwzięć których realizacja byłaby zagrożona do końca 2021 roku.Naszym celem jest osiągnięcie wskaźników w ramach II kamienia milowego ibezpieczne zrealizowanie naborów w 2020 roku na wszystkie zaplanowaneprzedsięwzięcia w LSR zgodnie z planem w strategii.

Prosimy o zgłaszanie propozycji lubuwag do projektu aktualizacji.

Dopobrania:

- Formularz uwag do projektu aktualizacjiLSR

- projekt aktualizacji LSR

Formularz uwag do aktualizacji LSR
LSR aktualizacja_20.02.2020
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl