"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-06-10
ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD
Kategoria: aktualnosci, leader

KOMUNIKAT AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD RÓWNINY WOŁOMINSKIEJ

 

Zaproponowane zmiany LSR Równiny Wołomińskiej mają na celu uwzględnienie dodatkowych środków po uwzględnieniu tzw. różnic kursowych PLN/EUR oraz dodatkowych środków LSR pochodzących podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W zakresie obliczenia dostępnych środków dla LGD Równiny Wołomińskiej zostało przygotowane przez Urząd Marszałkowski po kursie 4,5654 PLN/EUR z dnia 29 kwietnia 2021 r. Obecnie środki konkursowe wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju przeliczane są po tzw. „kursie administracyjnym” wynoszącym 4,0 PLN/EUR. Aktualizacja LSR polega na wykazaniu środków w LSR jedynie w EUR. Pozwoli to na ogłoszenie naboru konkursowego w EUR, który to limit zostanie przeliczony przez Urząd Marszałkowski po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Dzięki takiej operacji możliwe będzie wykorzystanie dodatkowych środków na projekty konkursowe pochodzących z tzw. „różnic kursowych”.

 

Dzięki przewalutowaniu LSR w strategii pojawi się dodatkowe 395 464,90 EUR/1 805 455,45 PLN przy kursie 4,5654 PLN/EUR. Środki z przewalutowania zostaną przesunięte w całości do działania 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura z przeznaczeniem na ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę na cele kulturalne, rekreacyjne lub turystyczne.

 

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do LSR dodatkowych środków niewykorzystanych z PROW 2014-2020 przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki te pochodzą z innych działań programu i w związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania przekazywane są lokalnym grupom działania w celu sprawnej dystrybucji w projektach konkursowych. LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Maksymalna wartość dodatkowych środków na realizację LSR w PROW 2014-2020, o jaką dana LGD może się ubiegać bazuje na wartości zawartych na koniec lutego 2021 r. umów z beneficjentami. Kwota dodatkowych środków o jaką powiększony zostanie budżet LSR Równiny Wołomińskiej wynosi  637 155 EUR/2 873 570 PLN przy kursie 4,51 PLN/EUR. Zwiększone zostaną również środki na działanie związane z aktywizacją i kosztami bieżącymi w ramach poddziałania 19.4 w kwocie 76 459 EUR/344 828 PLN przy kursie 4,51 PLN/EUR.

 

Dodatkowe środki konkursowe zostaną przesunięte do działania 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura z przeznaczeniem na ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę na cele kulturalne, rekreacyjne lub turystyczne w kwocie 414 151 EUR/1 867 820 PLN oraz do przedsięwzięcia 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) w kwocie 223 004 EUR/1 005 749 PLN.

 

O zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW 2014-2020 mogą ubiegać się LGD realizujące strategię z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. Zaproponowane zmiany w LSR są zatem koniecznie do skorzystania z dodatkowych środków na projekty konkursowe. Planowany termin kolejnych naborów na projekty z premii na podejmowanie działalności gospodarczej i infrastrukturę gminną to IV kwartał 2021 r. po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim zmian w lokalnej strategii rozwoju i zawarciu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowy ramowej).

 

Załącznik nr 3 do LSR Plan działania_czerwiec 2021r.
LGD MAZOWIECKIE 28.02.2021
pismo UMWM z 16.04.2021
Pismo MRiRW dot dodatkowych srodkow LSR
pismo UMWM z 27.05.2021
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl