"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

RODO

Informacja na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w Lokalnej Grupie Działania

"Równiny Wołomińskiej"

Informacja ogólna

Wzwiązku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawy z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo wrozwoju” dostosowała organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa przyprzetwarzaniu danych osobowych w ramach zadań realizowanych jako Lokalna GrupaDziałania.

Zaktualizowaliśmy naszą PolitykęBezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemamiinformatycznymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawców ibeneficjentów działań pomocowych oferowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym:

¾     przeprowadziliśmyprzegląd zasobu danych osobowych w celu przeprowadzenia nowych dokumentów iokreślenia środków technicznych spełniających wymagania RODO i IOD,

¾     przeszkoliliśmypracowników biura, członków Rady LGD i Zarządu LGD w zakresie nowych przepisówRODO i zapewniliśmy dopuszczenie do przetwarzania danych wyłącznie osobyposiadające upoważnienie,

¾     zapewniliśmy,aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się dozachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osóbupoważnionych do przetwarzania danych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu,

¾     przeprowadziliśmyoceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ichprzetwarzania (analiza ryzyka - art. 35 RODO),

¾     ustanowiliśmyi prowadzimy rejestr czynności przetwarzania ochrony danych osobowych,

¾     ustanowiliśmysystem zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczegooraz zawiadamianie o tym osób, których dane te dotyczą (art. 33 i 34 RODO),

¾     zapewniliśmyniezwłocznie informowanie innych Administratorów danych osobowych poza LGD otym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do Podmiotu przetwarzającegokorespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw, o których mowa wrozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji,

¾     zapewniliśmyudostępnianie innym Administratorom danych osobowych wszelkich informacji niezbędnychdo wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO przeprowadzanieaudytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich.

Zależy nam na zachowaniu wysokiegostandardu ochrony danych oraz pełnej przejrzystości przetwarzania danychosobowych powierzonych nam w ramach prowadzonych badań ewaluacyjnych.

W sprawie pytań o zakres wdrożenia RODOw LGD prosimy o kontakt adres e-mail: biuro@lgdrw.pl lub pisemnie na adres korespondencyjnybiura LGD ul. Przemysłowa 70, 05-240 Tłuszcz.  

Twoje Prawa względem Administratora Danych Osobowych są następujące:

Prawodo dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskaniadostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administratordostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie zaopłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celuprzetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategoriiodbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli sąprzekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej ozabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanegookresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriówustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcialub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwuwobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego;jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła;zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ichpodejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiegoprzetwarzania dla Ciebie.

Prawodo sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania odAdministratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych,które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawożądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzezprzedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawodo usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym:art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięciaTwoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub winny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera sięprzetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciwwobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawyprzetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe byłyprzetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celuwywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiejlub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowezostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jestniezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązaniasię z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa UniiEuropejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramachsprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względyinteresu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych winteresie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celówstatystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właścicieladanych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawodo ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Maszprawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następującychprzypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalającyAdministratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jestniezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając wzamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje jużdanych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciwwobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawypo stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, którejdane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać,z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawodo przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać wustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytumaszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także maszprawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze stronyAdministratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub napodstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Maszprawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratorabezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawodo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twojąszczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowychopartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie ADO (patrzinformacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiegosprzeciwu ADO nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że ADOwykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnieniepodstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób,mailowo na adres biuro@lgdrw.pl

Najważniejszezapisy Polityki Bezpieczeństwa LGD Partnerstwo w rozwoju

Polityka bezpieczeństwa ochrony danychzawiera szczegółowy opis zakresu obowiązków i procedur postępowania wprawidłowym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w trakcie realizowanychprzez LGD. Kluczowe ustalenia dokumentu:

¾     zabezpieczeniepomieszczeń przed dostępem osób trzecich (biuro ochrony, identyfikacjainteresantów, kody dostępu, zabezpieczenia informatyczne),

¾     wyznaczenieIOD (odpowiedzialnego za nadzór w zakresie obiegu i wykorzystania dokumentacjii danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych w jakich sąprzetwarzane),

¾     systematyczneorganizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie przetwarzania danych isposobów ich ochrony,

¾     okresoweszacowanie ryzyka zagrożeń obszarów przetwarzania danych,

¾     kontrolaprzestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych,

¾     różnestopnie upoważnień dostępu do danych dla każdego członka zespołu,

¾     każdyz członków zespołu badawczego zobligowany jest do podpisania wewnętrznejdeklaracji poufności, w zakresie wszelkich danych pozyskanych oraz przetwarzanychw toku realizowanych projektów.

InstrukcjaZarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych stanowi niejako uszczegółowienieprowadzonej przez LGD Polityki bezpieczeństwa ochrony danych. Intensywny rozwójsystemów komputerowych, aplikacji oraz digitalizacja informacji powoduje, iżdane osobowe wnioskodawców programów dotacyjnych administrowane przez naszestowarzyszenie są przechowywane na urządzeniach pamięci masowej (serwer), copozwala na dostęp do nich jedynie upoważnionym pracownikom biura, członkomzarządu, członkom rady LGD. Aby zwiększyć niezawodność i zredukować do minimumryzyko utraty danych i/lub dostępu osób nieuprawnionych LGD wdrożyło odpowiednie zabezpieczenia informatycznew tym zakresie. Ryzyko utraty materiału badawczego (w tym pozyskanychdokumentów/baz danych oraz nagrań z wywiadów, notatek, raportów itp.) zostałozniwelowany poprzez:

¾       hasładostępu (do systemów operacyjnych w komputerach pracowników spółki, do serwerana którym przechowywane są dane, do poczty elektronicznej firmowych serwerów,plików / dokumentów zawierających dane wrażliwe). Hasła składają się z conajmniej 8 znaków, zawierają małe i wielkie litery oraz cyfry i/lub znakispecjalne, takie same znaki nie

¾       występująobok siebie więcej niż dwukrotnie, użytkownicy są zobowiązani zmieniać hasło co90 dni, komputery są wyposażone we włączające się po 15 minutach od przerwaniapracy wygaszacze ekranu monitorów – wznowienie wyświetlenia następuje dopieropo wprowadzeniu odpowiedniego hasła,

¾       obowiązującyzakaz wykonywania kopii całych Zbiorów Danych. Całe Zbiory Danych mogą byćkopiowane tylko przez Administratora lub automatycznie przez SystemInformatyczny, z zachowaniem procedur ochrony Danych,

¾       możliwośćjednostkowego kopiowana informacji na nośniki magnetyczne, optyczne i innewyłącznie po zaszyfrowaniu dostępu do zapisanych na nich danych. Nośnikiprzechowywane są w zamkniętych na klucz szafach. Po ustaniu przydatności tychkopii, Dane są trwale skasowane lub fizycznie zniszczone nośniki,

¾       systembackup’u, i archiwizacji danych zabezpiecza wytworzone produkty z realizacjibadania,

¾       macierzedyskowe RAID oraz zasilacz UPS,

¾       programykontrolujące procesy i dostęp do plików wytworzonych w trakcie trwania badania,

¾       ograniczeniestosowania nietrwałych nośników informacji,

¾       ochronęantywirusową (kontrola wszystkich przychodzących i wychodzących danych -łącznie z pocztą elektroniczną, ruchem sieciowym oraz wszystkimi interakcjamisieciowymi).

Powyższenarzędziapowodują,iżnakażdym etapie realizacji badania ewaluacyjnego ryzykoutraty zgromadzonego materiału badawczego i/lub uzyskania do niego dostępuprzez osoby nieupoważnione będzie maksymalnie ograniczone.

Przydatneinformacje:

Strona Generalnego Inspektora OchronyDanych Osobowych: https://giodo.gov.pl/

tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 

Polityka bezpieczeństwa
RODO klauzule 19.2 ogólna dla wnioskodawców
RODO klauzule 19.2 DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO
RODO klauzule 19.2 DO LISTY OBECNOŚCI
RODO klauzule 19.3 ogólna
RODO klauzule 19.3 DO LISTY OBECNOŚCI
RODO klauzule 19.4 ogólna
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl