"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE


LGD planuje przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Nowa LSR będzie przygotowywana w sposób partycypacyjny, we współpracy z lokalną społecznością.  Partycypacyjny model tworzenia LSR spełniał będzie dwa kryteria:
    1. kryterium rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych,
    2. kryterium wkomponowania procesu tworzenia LSR w spotkania z lokalną społecznością - analiza SWOT
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” planuje spotkania w każdej gminie członkowskiej przystępującej do nowej LSR. Spotkania będą miały charakter warsztatowy oparty na przedstawianiu faktów, hipotez, dowodów opartych na wykorzystaniu kreatywnej siły procesu grupowego tj. burzy mózgów, metody śniegowej kuli, kruszenia i innych.
Na warsztatach będą omawiane tematy:
    1. Omówienie spójności obszaru LSR planowanego do objęcia w nowej perspektywie.
    2. Włączenie lokalnej społeczności w tworzenie LSR.
    3. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD „RW”.
    4. Ukierunkowanie potrzeb mieszkańców gmin na zagadnienia dot.: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR.
    5. Analiza SWOT- analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w dążeniu do wyznaczenia celów LSR.
    6. Dyskusja przeprowadzona nad kierunkami wydatkowania środków w ramach nowej LSR- wywiady indywidualne i grupowe.
    7. Przedstawienie wniosków ze spotkania, podsumowanie.

Wynikiem warsztatów przeprowadzonych z lokalną społecznością będzie przede wszystkim analiza SWOT obszaru LSR.

Konsultacje społeczne - spotkanie w gminach
W związku z pisaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 przez LGD "Równiny Wołomińskiej" organizowane będą konsultacje z lokalną społecznością. Harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się poniżej na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

Konsultacje społeczne

Program spotkania Konsultacji Społecznych

    1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
    2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
    3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
    4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
    5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na
zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
    6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
    7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
    8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
    9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

W związku z niską frekwencją na konsultacjach społecznych w Gminie Jadów, które odbyły się w GOK-u w dniu 27.07.2022r.  LGD "Równiny Wołomińskiej" ponownie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jadów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18.08.2022r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

plakat

IV Targi Pracy

W dniu 28.09.2022r. w Zespole Szkół im. Kamila KrzysztofaBaczyńskiego w Tłuszczu odbyły się IV Targi Pracy organizowaneprzez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie pod patronatem honorowymStarosty Powiatu Wołomińskiego Adama Lubiaka. Targi zostałyotwarte przez Panią Grażynę Krupę – Dyrektora PowiatowegoUrzędu Pracy w Wołominie oraz Pana Pawła Bednarczyka BurmistrzaTłuszcza. Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”reprezentowali Beata Trojanek – Sekretarza Zarządu, GrzegorzKaflik – Prezes Zarządu oraz Tomasz Olszewski – Specjalista ds.doradztwa Beneficjentom. W targach uczestniczyli zarówno lokalniprzedsiębiorcy np. Cukiernia kawiarnia Pychotka, Biuro RachunkoweMBS Monika Sikora jak i duże firmy np. Dino, Żabka, poszukującepracowników jak i mieszkańcy, przedsiębiorcy szukający źródełsfinansowania swoich inwestycji. Na targach były również obecneinstytucje wspierające przedsiębiorców oraz osoby szukającezatrudnienia lub środków na Start-up np. Wojewódzki Urząd Pracyoraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas targów dlauczestników zorganizowane zostały szkolenia m. in. z pierwszejpomocy prowadzone przez strażaków z OSP Chrzęsne. LGD „RówninyWołomińskiej” osobom oraz przedsiębiorcom, które odwiedziłystoisko LGD, przedstawiła możliwości oraz w jaki sposób możnasfinansować swój pomysł na działalność gospodarczą w ramachPROW 2014 – 2020 oraz jakie będą perspektywy w kolejnych latach.Dzięki rozmowom LGD poznała oczekiwania lokalnej społeczności,problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy oraz kierunki, w których chcą się rozwijać. Powyższe rozmowy i spotkania pozwoliły na lepszą diagnozę potrzeb i zidentyfikowanie oczekiwań lokalnej społeczności, które zostaną wykorzystane podczas pisania strategii na lata 2023-2027.


Spotkanie z lokalnym biznesem

W dniu 17 stycznia 2023r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Tłuszcz przy ul. Warszawskiej 10 w Tłuszczu o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie, na którym prezentowana była najbliższa perspektywa rozwoju Gminy Tłuszcz oraz nowa perspektywa pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych na inwestycje w ramach PROW-u na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy mogli podczas spotkania zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia oraz mówić o swoich oczekiwaniach i planach na najbliższe lata.


zestaw logotypów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"
Gmina Zielonka
Gmina Wołomin
Wejście do Urzędu Miasta
Tabliczki
Konsulatcje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
Gmina Poświętne
Gmina Klembów
Gmina Zabrodzie
Gmina Tłuszcz
Gmina Strachówka
Gmina Jadów
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl