"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Dokumenty do LSR LGD "RW" na lata 2023-2027

Konsultacje społeczne dotyczące wyboru i oceny operacji i grantów w ramach (PS WPR) 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wywiązując się z zobowiązań podpisanej z samorządem Województwa Mazowieckiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Procedur w związku z nową perspektywą Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR)2023-2027.

Prosimy,aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@lgdrw.pl lub składali osobiście w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w terminie do 05.05.2024r.do godz. 18.00.

 

Do pobrania:

Regulamin Pracy Rady LGD
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Statut LGD "Równiny Wołomińskiej" (z dnia 31.V.2023 r.)
Umowa Ramowa o sposobie realizacji LSR 2023 - 2027
Harmonogram planowanych naborów PS WPR v. 13.02.2024
Plan Szkoleń v. 1.0
Plan Komunikacji v. 1.0
Regulamin Rady LGD "Równiny Wołomińskiej"wersja z dnia 14.05.2024
Projekt 1 Procedury wyboru i oceny operacji oraz LSR
Procedura wyboru i oceny operacji konkursowych
Karta weryfikacji wniosku
Deklaracje i oświadczenia
Karta Protestu
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – Przedsiębiorczość
LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – Infrastruktura
LSR - Projekt zmian
Projekt 1 Procedury wyboru i oceny grantobiorców
Procedura oceny i wyboru grantów
zał. nr 1 Kryteria_wyboru_grantobiorców
zał. nr 2 Karta oceny
zał. nr 3 oświadczenie o bezstr. i rejestr int.
zał. nr 4 Wniosek o powierzenie grantu
zał. nr 5 Wzor umowy powierzenia grantu
zał. nr 6 Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
Lokalne Kryteria Wyboru Grantów
Projekt 2 Procedury wyboru i oceny operacji oraz LSR
Procedury wyboru operacji LGD RW
Z1_Rejestr złożonych wniosków
Z2_Deklaracja bezstronności pracownika
Z3_Karta oceny formalnej
Z4_Karta weryfikacji zgodności z LSR
Z5_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR
Z6_Pismo o uzupełnienia
Z7_Karta zgodności z kryteriami wyboru
Z8_Karty oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia
Z9_Karta rejestru interesów
Z10_Lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia
Z11_Lista operacji nie spełniających warunki udzielenia wsparcia
Z12_Uchwała w sprawie wyboru operacji
Z13_Lista operacji wybranych
Z14_Lista operacji niewybranych
Z15_Pismo informujące wnioskodawcę o wynikach wyboru
Kryteria 2024 LGDRW lokalne kryteria wyboru operacji
Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2023 - 2027 LGD "Równiny Wołomińskiej" z dnia 14.05.2024
Projekt 2 Procedury wyboru i oceny grantobiorców
Procedury wyboru i oceny grantobiorców
Z1_Wniosek o powierzenie grantu
Z2_Rejestr złożonych wniosków
Z3_Deklaracja bezstronności pracownika
Z4_Karta oceny formalnej
Z5_Karta weryfikacji zgodności z LSR
Z6_Karta weryfikacji zgodności z PS WPR
Z7_Pismo o uzupełnienia
Z8_Karta zgodności z kryteriami wyboru
Z9_Karty oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty grantu
Z10_Karta rejestru interesów
Z11_Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
Z12_Lista wniosków nie spełniających warunki udzielenia wsparcia
Z13_Uchwała w sprawie wyboru Grantobiorcy
Z14_Lista wniosków wybranych
Z15_Lista wniosków niewybranych
Z16_Pismo informujące wnioskodawcę o wynikach wyboru
Z17_Umowa o powierzenie grantu_v2.2
Z18_ Wniosek o rozliczenie grantu
Kryteria 2024 LGDRW kryteria wyboru grantobiorców
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl